Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

www.myfreshlemonade.com

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ιστότοπος www.myfreshlemonade.com, δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την γραφίστρια Καλλιόπη Θεοχάρη, που διατηρεί την επαγγελματική της έδρα στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, οδός Ζάχου αρ. 1 (Τ.Κ 11 527), με Α.Φ.Μ. 067687924/Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ Αθηνών και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +30 694-0984736.

 Ο επισκέπτης – χρήστης των σελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου www.myfreshlemonade.com (εφεξής «Δικτύου» ή/και «Δικτυακού Τόπου») παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο Δίκτυο. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτύου. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου του Δικτύου. Ο επισκέπτης – χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της επίσκεψης – χρήσης του Δικτύου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη  – χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Ο δικτυακός τόπος www.myfreshlemonade.com προσφέρει στους επισκέπτες του ένα ευρύ πακέτο υπηρεσιών, επιλογών, υλικών, κλπ. Στις σελίδες του περιλαμβάνονται και διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες παρέχονται από αυτό. Το Δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει και νέες υπηρεσίες για κάθε επισκέπτη που επιθυμεί να κάνει χρήση των σελίδων. Δεν ευθύνεται όμως για οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση θα έχει ο επισκέπτης – χρήστης από τρίτους (π.χ παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Επίσης ο επισκέπτης – χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου.

I.ΠΡΟΣΒΑΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Εφόσον ο επισκέπτης – χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/-ες του ιστότοπου, συμφωνεί να: [α] παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον δικτυακό τόπο στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/ υπηρεσίες του και [β] διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Η αίτηση που θα υποβληθεί από τον επισκέπτη, θα πρέπει να περιλαμβάνει όνομα, επίθετο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail επικοινωνίας, στη δε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εκδοθεί τιμολόγιο, θα πρέπει να αναφέρει επίσης  το επάγγελμα του καθώς επίσης τον Α.Φ.Μ του. Ο επισκέπτης – χρήστης, με την υποβολή της αίτησης, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους γενικούς όρους χρήσης του δικτυακού τόπου. Με την αποστολή από τον δικτυακό τόπο των κωδικών πρόσβασης, ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής και ο επισκέπτης – χρήστης  τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης και γνωρίζει αυτούς. Ο επισκέπτης – χρήστης παρακαλείται να ενημερώνει τον ιστότοπο στην περίπτωση που οι προσωπικές πληροφορίες που τον αφορούν χρήζουν διόρθωσης ή επικαιροποίησης.

Μόλις ο επισκέπτης – χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορισθεί, θα παραλαμβάνει την επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (username) που αυτός θα έχει επιλέξει. Ο επισκέπτης – χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις του διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα το λογαριασμό του (user account).

Έτσι, ο επισκέπτης – χρήστης και πλέον μέλος του δικτυακού τόπου, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος  για όλες τις πράξεις, παραλείψεις, ενέργειες, περιεχόμενα, κείμενα, εικόνες, ήχους κλπ που θα προέρχονται από τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήσης που θα έχει επιλέξει. Για οτιδήποτε αναρτάται, δημοσιεύεται και γενικά καθίσταται γνωστό σε τρίτους δια των υπηρεσιών μας από τον επισκέπτη – χρήστη – μέλος του δικτυακού τόπου, ο τελευταίος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οιοδήποτε τυχόν θιγόμενου φυσικού ή/και νομικού προσώπου ή/και Αρχής, καθώς οποιαδήποτε ανάρτηση, δημοσίευση ή γνωστοποίηση του εν λόγω  χρήστη – μέλους  επιφέρει έννομες συνέπειες (αποκατάσταση περιουσιακής ζημίας, ηθικής βλάβης λόγω προσβολής της προσωπικότητας, της τιμής και της της υπόληψης του δικτυακού τόπου ή/και τρίτων προσώπων από ψευδείς και δυσφημιστικές δηλώσεις – προβολές, λόγω παραβίασης προσωπικών δεδομένων ή/και γενικά της ισχύουσας και εφαρμοστέας νομοθεσίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο).

Οι επισκέπτες – χρήστες – μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τον δικτυακό τόπο για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι χρήστες – μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης από κάθε συσκευή (Log Out). Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών – μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ- ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Οι επισκέπτες – χρήστες – μέλη του δικτυακού τόπου, συμμορφούμενοι προς την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή εφαρμοστέα νομοθεσία, ως και τις συναφείς διεθνείς συμβάσεις, οφείλουν να απέχουν από τις κατωτέρω  πράξεις:

[α] ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος ιστότοπου αλλά και  οποιουδήποτε φορέα και προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία, προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν, περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

[β]  Πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.

[γ] Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη – μέλους  ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη – μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

[δ] Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών – μελών, με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του ιστότοπου.

[ε] Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

[στ] Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του ιστότοπου, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

[ζ] Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του ιστότοπου.

[η] Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών – μελών).

Ο χρήστης – μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι ο δικτυακός τόπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης / δημοσίευσης, μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω την υπηρεσιών του. Επίσης, ο δικτυακός τόπος και οι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Ο χρήστης που προβεί στην οποιαδήποτε πράξη παραβίασης  κατά τα ανωτέρω, αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο δίκτυο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών, ενώ αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τον δικτυακό τόπο και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του ιστότοπου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης –μέλος του δικτυακού τόπου αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα να διακόπτεται η χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης (password),  εάν ο χρήστης – μέλος προβεί έστω και σε μία εκ των παραπάνω ενδεικτικά αναφερομένων πράξεων.

III.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων) και σε συνέχεια των όσων ήδη αναφέρθηκαν στο υπό στοιχείο II του παρόντος, όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτύου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται  κατά τις οικείς διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, ως και των διεθνών συμβάσεων, από κοινού με τα όποια σήματα, διακριτικά γνωρίσματα  και σήματα υπηρεσιών του δικτύου. Συνεπώς, κανένας εξ’ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Η όποια πράξη παραβίασης από την πλευρά του χρήστη – μέλους, γεννά αστικές αξιώσεις αποζημίωσης και ό,τι άλλο προβλέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία κατά τον χρόνο παραβίασης.

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικτυακού τόπου  η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου του website, των προϊόντων και των εν γένει υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό.

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου του Δικτύου, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της αποσυμπίεσης (decompilation) του λογισμικού που περιλαμβάνεται σε αυτό ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) αυστηρά και μόνο για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το Δίκτυο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming media, απαγορεύεται αυστηρά ή με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του stream σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου εικόνας (π.χ. wav, wma κλπ) που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον.

Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση (download) από το Δίκτυο σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων, animations, gifs, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων, κλπ, εκτός εάν τούτο ρητά επιτρέπεται και στο μέτρο που αυτό ρητά επιτρέπεται, σε κάθε συγκεκριμένη ιστοσελίδα/ υπό-σελίδα (subpage).

IV. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ο δικτυακός τόπος είναι επιφορτισμένος με την έγκαιρη ενημέρωση  περί της  διαθεσιμότητας  ή όχι των προϊόντων ή όποιας άλλης παρεχόμενης υπηρεσίας από αυτόν.  Το δίκτυο  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που δύνανται να παρουσιασθούν στους χρήστες – μέλη  όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Επίσης ο δικτυακός τόπος ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων του εκάστοτε χρήστη – μέλους καθώς και των ηλεκτρονικών του συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά του.

VI. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την επίσκεψή σας στο δίκτυο του www.myfreshlemonade.com είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ κ.λπ. κατά κανόνα για να διεκπεραιωθούν παραγγελίες προϊόντων ή για να παρασχεθούν υπηρεσίες. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλωθούν για τους σκοπούς αυτούς, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές των χρηστών – μελών, τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με το δίκτυο εταιρίες (όπως είναι η περίπτωση εταιριών ταχυμεταφορών), με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης του δικτύου με τον ενδιαφερόμενο χρήστη.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα, ο επισκέπτης – χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με το δίκτυο μέσω της πλατφόρμας επαφής, η οποία παρέχεται στο σύνδεσμο https://myfreshlemonade.com/epikoinonia/. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

VII. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ

Το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ο  τρόπος εξόφλησης των προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών,  είναι αναρτημένα στο δίκτυο στην υποενότητα «ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΠΛΗΡΩΜΗ»

VIII. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 

Το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το περιεχόμενο όλων των όρων χρήσης χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης. Για τον λόγο αυτό ο επισκέπτης – χρήστης του δικτύου οφείλει να τους επισκέπτεται συχνά για να ενημερώνεται σχετικώς. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτύου, οι συμβάσεις πώλησης (on line sale agreement) καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτύου και του επισκέπτη – χρήστη των σελίδων του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Η Σύμβαση Πώλησης από Απόσταση (on line sale agreement) αφορά τις παραγγελίες/ αγορές και πληρωμές στο δίκτυο, λειτουργεί συμπληρωματικά στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα των συμφωνιών αυτών, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτές. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιονδήποτε διαφορών προκύπτουν από την επίσκεψη – χρήση των σελίδων του δικτύου καθίστανται τα δικαστήρια Αθηνών σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Προκρίνεται σε κάθε περίπτωση η προσπάθεια εξωδικαστικής διευθέτησης της όποιας διαφοράς.

Ο επισκέπτης – χρήστης μπορεί να διαβάσει τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου Υπουργική Απόφαση 31619 οικ./2017 – ΦΕΚ 969/Β/22-3-2017

 

 

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Παροχή συναίνεσης επεξεργασίας τους από το συναλλασσόμενο φυσικό πρόσωπο


Κατανοούμε ότι γνωρίζετε και ενδιαφέρεστε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν μας. Για το λόγο αυτό δεσμευόμαστε να σεβόμαστε και να προστατεύουμε το απόρρητο και τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η επιχείρηση μας σεβόμενη τη σημασία που έχει η ορθή συλλογή, διατήρηση, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των πελατών της καθώς και των επισκεπτών/χρηστών του e-shop, δηλώνει ρητά ότι τηρεί όλα τα εχέγγυα ασφαλούς διαχείρισης και προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε συμμόρφωση των όσων ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό υπ’ αρ. 2016/679, όπως αυτός ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο και ισχύει σήμερα.

Η παρούσα Δήλωση περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε  τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τις επιλογές που  έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και για τον λόγο αυτό κατά καιρούς θα επικαιροποιούμε και θα τροποποιούμε την παρούσα Δήλωση, αιτούμενοι ταυτόχρονα την παροχή της ρητής συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

[1] Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τους πελάτες;

1.1. Ονοματεπώνυμο. Συλλέγουμε το όνομα (όνομα, επίθετο) των πελατών και των επαφών όταν εκφράζουν ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες μας.

1.2. Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συλλέγουμε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πελατών και επαφών όταν εκφράζουν ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες μας.

1.3. Ταχυδρομικές διευθύνσεις. Συλλέγουμε την ταχυδρομική διεύθυνση των πελατών για λόγους τιμολόγησης,  καθώς και εκείνων που παραγγέλλουν προϊόντα ή υπηρεσίες μας ή επιθυμούν να λαμβάνουν ενημέρωση σχετικά με αυτά.

1.4. Τηλεφωνικούς αριθμούς. Συλλέγουμε τους τηλεφωνικούς αριθμούς πελατών για την καλύτερη δυνατή παροχή των υπηρεσιών μας. 

1.5. Α.Φ.Μ. Συλλέγουμε τον Α.Φ.Μ. πελατών για να τους παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

1.6. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας με το να μην συλλέγουμε και να μην αποθηκεύουμε  ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

[2] Πώς συλλέγουμε  τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν απευθύνεστε σε εμάς (έδρα: Ζάχου 1, περιοχή Γουδί Αττικής, Τ.Κ 115 27), όταν για παράδειγμα επικοινωνείτε μαζί μας για προϊόντα και υπηρεσίες μας, όταν κάνετε μια παραγγελία, όταν το δηλώνετε ρητά στο τέλος του παρόντος εντύπου, ή σε τυχόν εκθεσιακούς χώρους όπου συμμετέχουμε. Δεν συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα από άλλες πηγές ή από τρίτους. Δεν προβαίνουμε σε πώληση των  προσωπικών σας δεδομένων σε κανέναν και τα μοιραζόμαστε μόνο με τρίτους που διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας σε σας.

[3] Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που ακολουθούν:

3.1. Παροχή υπηρεσιών, όπως την γραφιστική επεξεργασία και απεικόνιση στοιχείων που αιτείστε, αποστολή των  προϊόντων που έχουν αγοραστεί, ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έντυπα ενημερωτικά σημειώματα που αποστέλλονται ταχυδρομικά,  ή/και ενημερωτικά τηλεφωνήματα κ.λπ.

3.2. Μάρκετινγκ ή/και άλλες προωθητικές ενέργειες όπως: αποστολή δειγμάτων, παροχή πρόσβασης σε ψηφιακό υλικό, αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με σκοπό την προώθηση προϊόντων, πληροφορίες για προϊόντα, πληροφορίες για υπηρεσίες ή/και προϊόντα σε «προσφορά» (υπηρεσίες ή/και προϊόντα σε έκπτωση), αποστολή καρτών ονομαστικών εορτών κ.λπ. Μπορεί επίσης να συμπεριληφθούν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ταχυδρομικές διευθύνσεις αλληλογραφίας που αποκτούμε από γενικές ερωτήσεις σ’ αυτή τη λίστα.

Πώς να σταματήσετε να λαμβάνετε προωθητικά/ διαφημιστικά μηνύματα από το myfreshlemonade:

Μπορείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα μας ανά πάσα στιγμή, α) είτε πατώντας τον σύνδεσμο ‘unsubscribe’ ο οποίος θα βρίσκεται στο κάτω μέρος σε κάθε email που θα λαμβάνετε από την επιχείρηση μας, είτε β) επικοινωνώντας μαζί μας στο hello@myfreshlemonade.com, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τέτοιου είδους μηνύματα.

Μόλις λάβουμε το αίτημα σας, με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους επιλέξετε, θα το επεξεργαστούμε και θα σταματήσετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) από το myfreshlemonade.

[4] Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

4.1. H επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή των υπηρεσιών μας, βασίζεται στην εκτέλεση σύμβασης.

4.2. H επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία χρησιμοποιούνται για σκοπούς μάρκετινγκ ή/και για άλλες προωθητικές ενέργειες, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.

4.3.  Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων μας, δηλαδή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

[5] Για πόσο χρονικό διάστημα και πού αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

5.1. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο καιρό διαρκεί ή συναλλακτική μας σχέση μαζί σας. Αποθηκεύουμε συγκεκριμένα δεδομένα πελατών για όσο καιρό χρειάζεται έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για  φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές.

5.2. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά πού και για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα και για επιπλέον πληροφορίες για το δικαίωμα διαγραφής και φορητότητας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην ταχυδρομική μας διεύθυνση στο Γουδί Αττικής, οδός Ζάχου αρ.1, Τ.Κ 11 527. 

[6] Ποιες εγγυήσεις έχουμε λάβει για την προστασία των δεδομένων σας;

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα αυτά αντιμετωπίζονται με ασφάλεια. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας και επιτρέπουμε πρόσβαση σε  αυτά μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους που χρειάζεται να  τα γνωρίζουν για να σας παρέχουν τα οφέλη ή τις υπηρεσίες μας.

[7] Πότε και πώς μοιραζόμαστε δεδομένα με άλλους;

Βασιζόμαστε σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την εκτέλεση διάφορων επιχειρηματικών λειτουργιών εκ μέρους μας (ενδεικτικά: τυπογράφους, φωτογράφους, προγραμματιστές, κειμενογράφους, μαρκετιρ). Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας μαζί τους. Παρέχουμε στους παρόχους υπηρεσιών μας μόνο τα δεδομένα που χρειάζονται για να εκτελέσουν τις υπηρεσίες που έχουμε ζητήσει και έχουμε την απαίτηση να προστατεύουν  τα δεδομένα αυτά και να μην τα χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Εμπλέκουμε τρίτους για να αποστείλουμε πληροφορίες σε εσάς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ταχυδρομική διεύθυνση που μας δηλώνετε, ή για να σας παραδώσουμε προϊόντα που μπορεί να έχετε αγοράσει.

[8] Τα Δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να:

8.1. Διορθώσετε λανθασμένα προσωπικά δεδομένα ή να τα διαγράψετε υπό ορισμένες συνθήκες.

8.2. Περιορίσετε ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

8.3. Λάβετε τα στοιχεία σας για να τα χρησιμοποιήσετε αλλού.

8.4. Όπου επεξεργαζόμαστε στοιχεία βάσει της συγκατάθεσής σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των στοιχείων πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ανακαλέσατε τη συγκατάθεσή σας.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Εάν δεν γνωρίζετε ποια είναι η εποπτική σας αρχή, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα σας βοηθήσουμε.

[9] Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της Ε.Ε.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να διαβιβαστούν ή να υποστούν επεξεργασία εκτός Ε.Ε. Η διαβίβαση αυτή πραγματοποιείται με βάση την απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως ορίζεται στο Άρθρο 45 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [ΓΚΠΔ]. Συγκεκριμένα, συλλέγουμε και διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα μόνο: με τη  συγκατάθεσή σας, για  την εκτέλεση σύμβασης μαζί σας ή για την επίτευξη των έννομων συμφερόντων μας με τέτοιον τρόπο που να μην υπερτερούν των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας. Προσπαθούμε να εφαρμόζουμε  τις δέουσες εγγυήσεις για την προστασία του απορρήτου και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και να τα χρησιμοποιούμε μόνο σύμφωνα με τη σχέση σας μαζί μας και τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση.

[10] Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση μπορεί να έχετε που αφορά την επεξεργασία των  προσωπικών σας δεδομένων στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση calliopetheochari@gmail.com ή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση (Γουδί Αττικής, οδός Ζάχου αρ.1, Τ.Κ 115 27)

[11] Πληροφορίες έκδοσης – Τροποποιήσεις και Ενημερώσεις

Η τελευταία ενημέρωση αυτής της πολιτικής έγινε στις 24 Μαΐου 2018.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προειδοποίηση. Μπορεί να σας στέλνουμε περιοδικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς υπενθύμιση τροποποιήσεων και ενημερώσεων της Δήλωσης αυτής, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνείτε μαζί μας για να βλέπετε την τρέχουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι σε ισχύ.

 • Παροχή συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων φυσικού προσώπου

Έχοντας διαβάσει προσεκτικά όλες τις παραπάνω πληροφορίες, παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου στην ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΟΧΑΡΗ, υπό την επαγγελματική της ιδιότητα ως γραφίστριας, να κατέχει, διατηρεί και επεξεργάζεται για όλους τους παραπάνω σκοπούς και στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης, τα παρακάτω στοιχεία που με αφορούν:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • Ταχυδρομική διεύθυνση
 • Τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας
 • ΑΦΜ /Δ.Ο.Υ ,

διατηρώντας το δικαίωμα τροποποίησης – διόρθωσης, ή/και ανάκλησης αυτών όταν και όπου κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο και πάντα στο πλαίσιο της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Ανήλικοι χρήστες 

Η πολιτική της Εταιρίας είναι εναντίον της συγκέντρωσης δεδομένων ανηλίκων, δηλαδή ατόμων ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών.

Πολιτική ασφαλείας

Κατανοούμε τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και κάθε ηλεκτρονικής αγοράς και λαμβάνουμε διαρκώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το SSL (Secure Sockets Layer) πρωτόκολλο με κρυπτογράφηση.

Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Παραπέμπουμε σε ό,τι αναφέρεται σχετικά με το θέμα αυτό στην αντίστοιχη ενότητα του δικτύου (www.myfreshlemonade.com).

Περαιτέρω, η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη – χρήστη του δικτύου υπόκειται στους όρους της παρούσας καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του δικτύου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του δικτύου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Το δίκτυο συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών – χρηστών του, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο και στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τυχόν εκτέλεση παραγγελιών αγορά ή πώληση υπηρεσιών κλπ.

Το δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε προτάσεις νέων προϊόντων  προς το χρήστη, εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Το δίκτυο δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως μεταφέρει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών – χρηστών του δικτύου σε τρίτους, που δε σχετίζονται με το ίδιο (το δίκτυο), χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη – χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το δίκτυο είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες – χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Το δίκτυο δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον ιστότοπο.

Το δίκτυο μπορεί να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως είναι τα cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη – χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη – χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτύου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες, δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης – χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το σύστημα του δικτύου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστότοπους / ιστοσελίδες τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του δικτύου.

Με την αποδοχή των cookies, ο χρήστης ενημερώνεται και αποδέχεται ότι συλλέγονται οι παραπάνω πληροφορίες (συλλογή αυτόματων πληροφοριών σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης και τους συνδέσμους σε ιστότοπους/ιστοσελίδες τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του δικτύου) για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω και για τους λόγους αυτούς γίνεται χρήση από  το Δίκτυο:

1. Του Google analytics: Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία «Google Analytics» προκειμένου να αξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με την παρούσα ιστοσελίδα. Για τον σκοπό αυτό, η Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, τα οποία αποθηκεύουν πληροφορίες, όπως είναι η ώρα και η συχνότητα της επίσκεψης, καθώς και η πηγή που οδήγησε στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, εξ’ όσων είναι γνωστό στο Δίκτυο, το οποίο δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πλημμελή χρήση από την «Google Analytics».

2.  Των ηλεκτρονικών πλατφορμών που επισκέπτεται ο χρήστης, όπως είναι ενδεικτικά οι μηχανές αναζήτησης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Ο επισκέπτης – χρήστης του δικτύου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης – χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Για κάθε επικοινωνία με τον διαχειριστή  αποστείλατε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο https://myfreshlemonade.com/epikoinonia/.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Παραπέμπουμε σε ό,τι αναφέρεται σχετικά με το θέμα αυτό στην αντίστοιχη ενότητα του δικτύου (www.myfreshlemonade.com).

Περαιτέρω, η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη – χρήστη του δικτύου υπόκειται στους όρους της παρούσας καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του δικτύου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του δικτύου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Το δίκτυο συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών – χρηστών του, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο και στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τυχόν εκτέλεση παραγγελιών αγορά ή πώληση υπηρεσιών κλπ.

Το δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε προτάσεις νέων προϊόντων  προς το χρήστη, εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Το δίκτυο δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως μεταφέρει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών – χρηστών του δικτύου σε τρίτους, που δε σχετίζονται με το ίδιο (το δίκτυο), χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη – χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το δίκτυο είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες – χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Το δίκτυο δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον ιστότοπο.

Το δίκτυο μπορεί να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως είναι τα cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη – χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη – χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτύου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες, δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης – χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το σύστημα του δικτύου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστότοπους / ιστοσελίδες τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του δικτύου.

Με την αποδοχή των cookies, ο χρήστης ενημερώνεται και αποδέχεται ότι συλλέγονται οι παραπάνω πληροφορίες (συλλογή αυτόματων πληροφοριών σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης και τους συνδέσμους σε ιστότοπους/ιστοσελίδες τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του δικτύου) για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω και για τους λόγους αυτούς γίνεται χρήση από  το Δίκτυο: 

1. Του Google analytics: Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία «Google Analytics» προκειμένου να αξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με την παρούσα ιστοσελίδα. Για τον σκοπό αυτό, η Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, τα οποία αποθηκεύουν πληροφορίες, όπως είναι η ώρα και η συχνότητα της επίσκεψης, καθώς και η πηγή που οδήγησε στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, εξ’ όσων είναι γνωστό στο Δίκτυο, το οποίο δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πλημμελή χρήση από την «Google Analytics».

2.  Των ηλεκτρονικών πλατφορμών που επισκέπτεται ο χρήστης, όπως είναι ενδεικτικά οι μηχανές αναζήτησης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Ο επισκέπτης – χρήστης του δικτύου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης – χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Για κάθε επικοινωνία με τον διαχειριστή  αποστείλατε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο https://myfreshlemonade.com/epikoinonia/.

 

 

 

 

 • ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΛΙΑΝΙΚΗ)

Οι παρόντες όροι αφορούν και διέπουν αποκλειστικά τις σχέσεις της επιχείρισης της κυρίας Καλλιόπης Θεοχάρη (εφεξής: «η επιχείρηση») με τα πρόσωπα που εγγράφονται στο myfreshlemonade.com (εφεξής: « οι χρήστες»). Εγγραφόμενοι στο myfreshlemonade.com, οι χρήστες ταυτόχρονα αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Γενικούς Όρους χρήσης (διαθέσιμοι στο www.myfreshlemonade.com ) και την παρούσα Σύμβαση Πώλησης από Απόσταση.

 Η αποδοχή των Όρων και Συμφωνιών της παρούσας ισχύει για κάθε συναλλαγή με την επιχείρηση και την πώληση εμπορευμάτων που προσφέρονται μέσω του δικτύου για το παρόν και για το μέλλον και αφορούν τους χρήστες λιανικής. Η παρούσα σύμβαση απευθύνεται αποκλειστικά σε καταναλωτές λιανικής, αφού αντικείμενό της είναι, όπως προαναφέρθηκε, η λιανική πώληση αγαθών. 

Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει τους Γενικούς Όρους Χρήσης και την παρούσα σύμβαση πώλησης από απόσταση- λιανική οποιαδήποτε στιγμή, μονομερώς, δίχως προειδοποίηση, αλλά υποχρεούται να γνωστοποιεί τις εν λόγω τροποποιήσεις – ανανεώσεις στους χρήστες λιανικής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με τους νέους όρους, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του από το myfreshlemonade.com κατά τη διαδικασία που ορίζεται παρακάτω (βλ. Άρθρο 1). Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης πώλησης από απόσταση θεωρούνται ως ουσιώδεις.

ΑΡΘΡΟ 1

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ myfreshlemonade.com

Η εγγραφή στο myfreshlemonade.com επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο  σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα  που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα,  έχουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και  διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Απαγορεύεται επίσης ρητά η εγγραφή στο myfreshlemonade.com σε πρόσωπα η εγγραφή των οποίων έχει για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί ή/και διαγραφεί. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να κατέχει μόνο έναν (1) λογαριασμό. 

Κάθε χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι κατά τη στιγμή της εγγραφής του στο myfreshlemonade.com παρέχει πλήρεις, ακριβείς και αληθείς πληροφορίες για το πρόσωπό του, τη διεύθυνση κατοικίας και τα φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ ΔΟΥ κλπ) και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις καθώς επίσης και την απαραίτητη ικανότητα για να κατανοήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις για να εγγραφεί στο myfreshlemonade.com. Η επιχείρηση δεν αναγνωρίζει και δεν δεσμεύεται από οποιαδήποτε χρήση του myfreshlemonade.com από χρήστες που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Οι χρήστες εγγράφονται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα που διατίθεται στην ιστοσελίδα με απαραίτητη προϋπόθεση την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων χωρίς την συμπλήρωση των οποίων δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Η εγγραφή γίνεται χωρίς καμία χρέωση. Ανάμεσα σε άλλα στοιχεία, ζητείται από κάθε χρήστη να ορίσει τα στοιχεία πρόσβασής του, τα οποία αποτελούνται από ένα όνομα χρήστη (username) και έναν κωδικό (password). Όσον αφορά στην επιλογή του username, απαγορεύεται στον χρήστη να επιλέξει οποιαδήποτε ονομασία η οποία προσβάλλει τη δημόσια αιδώ ή/και τα χρηστά ήθη, ή βλάπτει τα δικαιώματα ή/και τα συμφέροντα τρίτων. Ο χρήστης υποχρεούται να διατηρεί μυστικά το username και το password που διαθέτει για την πρόσβασή του στο myfreshlemonade.com και να μην τα παραχωρεί ή/και κοινοποιεί σε οποιουσδήποτε τρίτους. Ο χρήστης είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση και το απόρρητο των στοιχείων πρόσβασής του στο myfreshlemonade.com και, κατά συνέπεια, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε δραστηριότητα, ευθύνη, αξίωση, κόστος, ή/και δαπάνη, ακόμα και νομικής φύσης, συνδεόμενη με κάθε χρήση, παράνομη ή μη, των στοιχείων πρόσβασής του. 

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή/και να διαγράψει την εγγραφή χρήστη από το myfreshlemonade.com, οποιαδήποτε στιγμή, δίχως προηγούμενη ειδοποίηση, εφόσον διαπιστώσει οποιαδήποτε ενέργεια που καθιστά μη ενδεδειγμένη, προβληματική ή/και αδύνατη, την διατήρηση της εγγραφής του χρήστη στο myfreshlemonade.com, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται η δόλια παρέμβαση στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή/και στην κατακύρωση των δημοπρατούμενων προϊόντων, η παροχή ανακριβών προσωπικών στοιχείων, η χρήση των στοιχείων πρόσβασης για παράνομους ή δόλιους σκοπούς, η παραβίαση οποιουδήποτε των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και των γενικών όρων χρήσης.

Κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να ζητήσει την διαγραφή του από το myfreshlemonade.com, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στο https://myfreshlemonade.com/epikoinonia/. Η διαγραφή της εγγραφής από το myfreshlemonade.com συνεπάγεται παύση λειτουργίας των στοιχείων πρόσβασης του χρήστη και συνεπώς θα είναι αυτομάτως αδύνατη η περαιτέρω πρόσβαση στo myfreshlemonade.com για τον χρήστη μέσω των εν λόγω στοιχείων. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί εκ νέου στο myfreshlemonade.com, θα πρέπει να ακολουθήσει νέα διαδικασία εγγραφής κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους.

ΑΡΘΡΟ 2

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Ο κάθε επισκέπτης – χρήστης έχει δικαίωμα να διατηρεί ένα καλάθι αγορών στο οποίο μπορεί να αποθηκεύει τα προϊόντα που επιθυμεί να παραγγείλει. Η επιλογή «ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ» επιτρέπει στον επισκέπτη  να αποθηκεύει τα προϊόντα του σε ένα προσωρινό καλάθι αγορών. Όταν ο επισκέπτης αποχωρήσει από το δίκτυο, θα αδειάσει και το καλάθι αγορών του. Η επιλογή «ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ»  επιτρέπει στο μέλος να προσθέτει προϊόντα στο καλάθι αγορών του, τα οποία και αποθηκεύονται εκεί για να ολοκληρώσει την αγορά τους ή τη διαγραφή τους σε μεταγενέστερο χρόνο. Όλα τα προϊόντα παραμένουν στο καλάθι αγορών μέχρι να αγοραστούν ή να διαγραφούν (εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος). 

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Οι επισκέπτες – χρήστες λιανικής επιλέγουν από τον κατάλογο προϊόντων ή από την αναζήτηση προϊόντων συγκεκριμένα προϊόντα – κωδικούς προϊόντων και τα τοποθετούν στο καλάθι αγορών.

Οι παραγγελίες αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και οι χρήστες μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας τους.
Η χρήση του δικτύου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – χρήστη λιανικής.

Στη συνέχεια επιλέγουν από το καλάθι αγορών τα προϊόντα που επιθυμούν τελικά να παραγγείλουν ή να διαγράψουν.

Κατόπιν συμπληρώνουν στην ειδική φόρμα που προβάλλεται τα στοιχεία της παραγγελίας, όπως τη μέθοδο αποστολής, τη μέθοδο πληρωμής, τη διεύθυνση τιμολόγησης και τη διεύθυνση αποστολής , τα φορολογικά τους στοιχεία και τα τυχόν σχόλια της παραγγελίας.

Επιθεωρούν τη συνολική εικόνα της παραγγελίας, αποδέχονται τους όρους πώλησης από απόσταση λιανικής και δίνουν, κάνοντας κλικ στο πεδίο «ΤΑΜΕΙΟ», την τελική εντολή παραγγελίας (μόνο τότε ολοκληρώνεται η εντολή παραγγελίας.) Σε κάθε βήμα από τα παραπάνω, είναι εφικτή η τυχόν διόρθωση σφαλμάτων πριν την ανάθεση της παραγγελίας.

            Στη συνέχεια, μετά την αποδοχή της παραγγελίας, αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του χρήστη που έχει ήδη καταχωρήσει, ενημερωτικό σημείωμα λήψεως της παραγγελίας (αριθμός παραγγελίας) και επιβεβαίωση των παραγγελθέντων ειδών – προϊόντων, η διεύθυνση τιμολόγησης και, ο τρόπος πληρωμής, το συνολικό ποσό της παραγγελίας κλπ. 

Το χρονικό διάστημα παραλαβής των προϊόντων ποικίλει αναλόγως της διαθεσιμότητας και του τρόπου παράδοσης που έχουν επιλέξει οι χρήστες. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων εμφανίζεται δίπλα στην περιγραφή του εκάστοτε προϊόντος και παρόλο που η επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για όλα τα είδη να βρίσκονται διαθέσιμα στις αποθήκες της, υπάρχει η πιθανότητα κάποια εξ αυτών να έχουν εξαντληθεί ή να μην είναι προσωρινά διαθέσιμα. Σε αυτή την περίπτωση οι χρήστες ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητά τους κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας όπου και τους ζητείται να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) με την επιχείρηση – δίκτυο για την τροποποίηση της παραγγελίας κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των ειδών – προϊόντων που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη λιανικής που χρησιμοποιεί το δίκτυο. Το δίκτυο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρουσιάσει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τα διατιθέμενα προϊόντα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους. Το δίκτυο επίσης έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίζονται με ακρίβεια τα πραγματικά χρώματα των προϊόντων, όταν αυτά εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Η επιχείρηση όμως δεν ευθύνεται και δεν εγγυάται για την απόλυτη ακρίβεια της απεικόνισης των χρωμάτων των προϊόντων στην οθόνη του υπολογιστή των χρηστών, καθώς αυτή εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε οθόνης και υπολογιστή.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Παραπέμπουμε σε ό,τι αναφέρεται σχετικά με το θέμα αυτό στους Όρους Χρήσης του δικτύου (www.myfreshlemonade.com).

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Παραπέμπουμε σε ό,τι αναφέρεται σχετικά με το θέμα αυτό στην αντίστοιχη ενότητα του δικτύου (www.myfreshlemonade.com).

Περαιτέρω, η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη – χρήστη του δικτύου υπόκειται στους όρους της παρούσας καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του δικτύου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του δικτύου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Το δίκτυο συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών – χρηστών του, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο και στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τυχόν εκτέλεση παραγγελιών αγορά ή πώληση υπηρεσιών κλπ.

Το δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε προτάσεις νέων προϊόντων  προς το χρήστη, εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Το δίκτυο δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως μεταφέρει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών – χρηστών του δικτύου σε τρίτους, που δε σχετίζονται με το ίδιο (το δίκτυο), χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη – χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το δίκτυο είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες – χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Το δίκτυο δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον ιστότοπο.

Το δίκτυο μπορεί να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως είναι τα cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη – χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη – χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτύου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες, δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης – χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το σύστημα του δικτύου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστότοπους / ιστοσελίδες τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του δικτύου.

Με την αποδοχή των cookies, ο χρήστης ενημερώνεται και αποδέχεται ότι συλλέγονται οι παραπάνω πληροφορίες (συλλογή αυτόματων πληροφοριών σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης και τους συνδέσμους σε ιστότοπους/ιστοσελίδες τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του δικτύου) για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω και για τους λόγους αυτούς γίνεται χρήση από  το Δίκτυο: 

1. Του Google analytics: Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία «Google Analytics» προκειμένου να αξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με την παρούσα ιστοσελίδα. Για τον σκοπό αυτό, η Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, τα οποία αποθηκεύουν πληροφορίες, όπως είναι η ώρα και η συχνότητα της επίσκεψης, καθώς και η πηγή που οδήγησε στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, εξ’ όσων είναι γνωστό στο Δίκτυο, το οποίο δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πλημμελή χρήση από την «Google Analytics».

2.  Των ηλεκτρονικών πλατφορμών που επισκέπτεται ο χρήστης, όπως είναι ενδεικτικά οι μηχανές αναζήτησης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Ο επισκέπτης – χρήστης του δικτύου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης – χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Για κάθε επικοινωνία με τον διαχειριστή  αποστείλατε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο https://myfreshlemonade.com/epikoinonia/.

ΑΡΘΡΟ 7

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι χρήστες λιανικής έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν τα προϊόντα, αζημίως και αναιτιολόγητα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουν τα προϊόντα με χρέωσή τους σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή, σε περίπτωση παράδοσης ειδών άλλων από αυτά που παραγγέλθηκαν κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση τα είδη έχουν συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της, ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια από τα είδη είναι ελαττωματικά. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης λιανικής οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή των προϊόντων εξ αρχής, ή να ζητήσει την επιστροφή τους, κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρηση και με αποστολή του επιστρεφόμενου προϊόντος  στην έδρα της επιχείρησης, δηλαδή στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, οδός Ζάχου αρ. 1 (Τ.Κ 11 527),  με συνοδευτική ενυπόγραφη επιστολή από τον χρήστη.

Η ως άνω ρύθμιση επιστροφής αφορά μόνο τα προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν πρόβλημα και όχι ολόκληρη την παραγγελία. Η ενημέρωση- συνεννόηση αναφορικά με όλα τα παραπάνω προβλήματα θα πρέπει να γίνεται εγγράφως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επαφής στο https://myfreshlemonade.com/epikoinonia/ με συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς και τις ποσότητες επιστροφής, καθώς και τον τρόπο και χρόνο επιστροφής τους.

Στην παραπάνω περίπτωση, ο χρήστης λιανικής επιβαρύνεται μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνον εφόσον τα προϊόντα που επιστρέφονται βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν από τον χρήστη, χωρίς δηλ. να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία τους να είναι αυτή που συνοδεύει το προϊόν (συμπεριλαμβανομένων των ετικετών/καρτελακίων με τις συνήθεις ενδείξεις/τιμή του προϊόντος που δεν πρέπει να έχουν αφαιρεθεί από το προϊόν).  Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά αγοράς και παράδοσής τους (π.χ. τιμολόγιο, δελτίο αποστολής, απόδειξη, φορτωτική κλπ). 

Εάν το προϊόν δεν πληροί τους ανωτέρω όρους, η επιχείρηση δύναται να μην το αποδεχθεί και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση και το προϊόν θα επιστρέφεται στον χρήστη λιανικής με δική του δαπάνη. 

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε ζημία στο προϊόν κατά την επιστροφή του προϊόντος προς την ως άνω διεύθυνση του  δικτύου (Δήμο Αθηναίων Αττικής, οδός Ζάχου αρ. 1 (Τ.Κ 11 527),  βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη λιανικής.  

Το δίκτυο συνιστά στους χρήστες λιανικής να ελέγχουν προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας τους την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας και της ετικέτας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως, αφενός μεν του τρόπου που ο χρήστης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του, αφετέρου δε του τρόπου που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που το δίκτυο παραλάβει τα προϊόντα.  

Αναφορικά με την αγορά προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί κατά παραγγελία (custom-made) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει προηγουμένως ο χρήστης μέσω επικοινωνίας του με το Δίκτυο, οι οποίες και είναι σαφώς εξατομικευμένες, δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης. 

Για την περίπτωση παροχής υπηρεσίας σχεδιασμού και εκτύπωσης προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως βάπτιση, γάμο, πάρτυ, κ.α, ο χρήστης θα επικοινωνεί με το Δίκτυο, γνωστοποιώντας τις προδιαγραφές που επιθυμεί να έχει το προϊόν καθώς και τον αριθμό προϊόντων που θέλει να αγοράσει. Σε τέτοιες περιπτώσεις, με την ανάθεση του σχεδιασμού και της εκτύπωσης προϊόντων, θα προκαταβάλλεται το 30% του συνολικού τιμήματος, ενώ σε περίπτωση που η παραγγελία ακυρωθεί με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου – χρήστη, η προκαταβολή του 30% δεν επιστρέφεται.

ΑΡΘΡΟ 8

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το δίκτυο, προς εξυπηρέτηση των χρηστών λιανικής, τους παρέχει τη δυνατότητα να εξοφλούν την παραγγελία τους με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω τρόπους:

Α. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης λιανικής οφείλει να αποστείλει με email στον ηλεκτρονικό λογαριασμό hello@myfreshlemonade.com το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής κατάθεσης για να εκτελεστεί η παραγγελία των προϊόντων. 

Το αντίτιμο κάθε προϊόντος λιανικής πώλησης αναγράφεται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν

Οι τιμές των προϊόντων επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ. Η επιχείρηση – δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η παράδοση της παραγγελίας του χρήστη λιανικής γίνεται με δύο τρόπους:

[A]   στους επιμέρους χρόνους που αναφέρονται κατωτέρω, από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας (κατά τις ώρες 09:00 π.μ – 17:00 μ.μ). Σε αυτή την περίπτωση το δίκτυο – επιχείρηση δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή/και αδυναμίας παράδοσης η οποία οφείλεται σε τρίτους μεσολαβούντες οργανισμούς, μεταφορείς κλπ ή/και σε λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρών. Το κόστος και τον κίνδυνο της μεταφοράς του προϊόντος τους αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου ο χρήστης λιανικής μετά την παράδοση του από την επιχείρηση στη μεταφορική εταιρεία. Ωστόσο, αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.) ή ανυπέρβλητου κωλύματος δεν είναι δυνατή η άμεση παράδοση των προϊόντων στη μεταφορική που ο χρήστης λιανικής ορίζει, ο χρήστης λιανικής ενημερώνεται  μέσω e-mail, προκειμένου να δηλώσει αν εξακολουθεί να επιθυμεί υπό τις νέες συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

[B]    Τα προϊόντα μπορούν να αποσταλούν στον χρήστη λιανικής οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας, εφόσον δεν συντρέχει συγκεκριμένος λόγος αδυναμίας. Σε αυτή την περίπτωση τα προϊόντα θα αποσταλούν στον τόπο που έχει υποδείξει ο χρήστης λιανικής κατά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής παραγγελίας του, μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών. Το κόστος επιβαρύνει τον χρήστη λιανικής. Η κυριότητα στο προϊόν μεταβιβάζεται στον χρήστη λιανικής μετά την πλήρη εξόφληση, ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση.

Ο χρήστης λιανικής δεν μπορεί να αρνηθεί την αποστολή των προϊόντων από τη στιγμή που το δίκτυο επιβεβαιώσει την διαθεσιμότητα και ο χρήστης λιανικής πληρώσει για την παραγγελία. Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τον τόπο παράδοσης και την διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Οι παραδόσεις γίνονται Δευτέρα έως και Παρασκευή μετά από συνεννόηση και επικοινωνία με την επιχείρηση ή το δίκτυο. 

Ειδικότερα, για την περίπτωση των προϊόντων που κατασκευάζονται κατά παραγγελία (custom-made), μετά την υποβολή παραγγελίας, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής και παράδοσής τους, διαμορφώνεται ως εξής:

 • 1-2 εργάσιμες ημέρες για να ετοιμαστεί το πακέτο που περιλαμβάνει μόνο  prints και να παραδοθεί στη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρία,
 • 1-3 εργάσιμες ημέρες για να ετοιμαστεί το πακέτο που περιλαμβάνει κορνίζες και να παραδοθεί στη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρία.

Το Δίκτυο συνεργάζεται με  μεταφορική εταιρία, η οποία, μετά την παράδοση της παραγγελίας, αναλαμβάνει την παράδοση στον ενδιαφερόμενο και για το σκοπό αυτό χρειάζονται:

 • 1-2 εργάσιμες μέρες για αποστολές εντός Αττικής,
 • 1-3  εργάσιμες μέρες για την υπόλοιπη Ελλάδα
 • 3-7 επιπλέον εργάσιμες ημέρες για τις δυσπρόσιτες περιοχές

Για την περίπτωση που η παραγγελία αφορά προϊόντα που κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας (custom-made) και αφορούν συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως γάμο, βάπτιση, πάρτυ, κ.α, το Δίκτυο παραμένει σε επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο για τον συντονισμό των επιμέρους ενεργειών, γνωστοποιώντας του επίσης τους χρόνους παράδοσης τηλεφωνική ή/και μέσω e-mail.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Στις φόρμες παραγγελίας καθορίζονται οι τυχόν ειδικότεροι όροι και συμφωνίες που διέπουν συμπληρωματικώς προς τους όρους και συμφωνίες της παρούσας σύμβασης  (Σύμβαση Πώλησης από Απόσταση- Λιανική), και τους Γενικούς Όρους Χρήσης, την αγορά κάθε συγκεκριμένου προϊόντος.

Το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα της επιφύλαξης ή/και άρνησης εκτέλεσης παραγγελιών εφόσον γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο χρήστη – επισκέπτη  τους λόγους για τη σχετική επιφύλαξη ή/και άρνηση.

Το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το περιεχόμενο όλων των όρων χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης. Για τον λόγο αυτό ο επισκέπτης – χρήστης του δικτύου οφείλει να τους επισκέπτεται συχνά για να ενημερώνεται σχετικώς. Οι παρόντες όροι, οι Γενικοί Όροι Χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση. Για το λόγο αυτό το δίκτυο οφείλει να πληροφορεί τους χρήστες για [α] τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού που προσφέρει, [β] την τιμή, [γ] την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, [δ] το φόρο προστιθέμενης αξίας ο οποίος θα περιλαμβάνεται στην τιμή όπως εμφανίζεται στο δίκτυο, [ε] τον τρόπο πληρωμής, [στ] τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, [ζ] τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και [η] το δικαίωμα υπαναχώρησης.  Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η επίσκεψη – χρήση του www.myfreshlemonade.com προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

 

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα των συμφωνιών αυτών, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτές. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιονδήποτε διαφορών προκύπτουν από την επίσκεψη – χρήση των σελίδων του δικτύου καθίστανται τα δικαστήρια Αθηνών σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

 

Για οποιαδήποτε επικοινωνία προς Δίκτυο παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) στην πλατφόρμα επαφής στo  https://myfreshlemonade.com/epikoinonia/